ВИДОВЕ ПСИХОТЕРАПИЯ - СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

ВИДОВЕ ПСИХОТЕРАПИЯ - СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

https://gerganageorgieva.com/

 

Като допълнение по темата за специалистите по психично здраве, днес ще опитам да дам разяснение на още един проблем, който съпътства повечето хора, решили да посетят психотерапевт. За редица от тях освен разграничаването на психолог, психотерапевт, психиатър или консултант, стои и въпросът с определението на техниките и подходите, които следват и с които боравят избраните специалисти. В един момент се оказва, че терапевтът, при когото са отишли се оказва неефективен, не поради своята некомпетентност, а поради обстоятелството, че той не работи с метода, който вероятно би бил по-подходящ за личността  и проблематиката на дадения човек. Затова ще обърнем внимание на едни от най-разпространените психотерапевтични школи и направления - на техните основи, методи и приложения.

 

Когнитивно-поведенческа психотерапия

Подход, изграден върху концепцията, че проблемите идват от начина ни на мислене – начинът, по който мислим определя поведението ни. В хода на терапията се извършва корекция на негативното мислене на човека и неговите поведенчески модели. Главна цел на когнитивната терапия е промяна на начина, по който човек се чувства в определени ситуации и начина, по който ги възприема. Терапията има и образователна цел, която цели отстраняване на дисфункционалните/нездравословни модели на мислене и приемане и научаване на нови такива. Това не означава, че ни научава да мислим нереалистично за себе си и светът около нас, а да ни върне в реалността, където да погледнем обективно на нещата тук и сега. Специалистите в тази област се наричат Когнитивно-поведенчески психотерапевти.

 

Схема терапия

Интегративен подход, който съчетава в себе си успешно методи от гещалт терапията, когнитивно поведенческата и психоанализата. Притежава яснота и систематизирана структура. Ефективна за хора с хронични проблеми и личностни разстройства, при които когнитивно - поведенческата терапия и др. не са достатъчни или са неефективни. В основата и стоят маладаптивни схеми, които са убеждения и чувства за себе си и средата и които индивида приема категорично. Те поддържат определени поведенчески реакции или копинг стилове за справяне. Схемите и стиловете определен вид психични състояния, наречени модове/форми. Терапията цели посрещане на основните емоционални нужди на човека, усилване  и развиване на здравият мод на възрастния и да се заменят нездравословните стилове и схеми за справяне с адаптивни. Специалистите в областта се наричат Схема терапевти.

 

Краткосрочна терапия

Или фокусирана към ресурси и решения краткосрочна терапия е сравнително нов метод в психотерапията. Успехът при нея се базира на 80% ефективност и в неговата съдържателност се набляга на убеждението, че каквото и да преживява човек, винаги може да бъде и по-лошо. Хората основните експерти и изследователи в живота си, които биват подтиквани към изследване на собствения си живот и поемане на отговорност за онова, което откриват в себе си и за себе си. Терапията цели информираност и ориентация към по-оптимистичен поглед върху нещата. Едни от основните техники са т.нар. въпросът „чудо“ и локализация на контрола. Специалистите се наричат Краткосрочни терапевти.

 

Логотерапия и екзистенц анализ

Логотерапията се базира и набляга на разбирането за духовното съществуване на човека, като част от нея е екзистенцанализа, който има за цел да анализира това съществуване, както и свободата и отговорността, където човек има свобода да взема решения и да определя съдбата си, като поема отговорност за всичко това. Логотерапията е вид събеседване, ориентирано към намиране на смисъла в живота. В тази насока, човекът открива бариерите, които му пречат, като намира нови ресурси и възможности, с които да намери своя смисъл и с помощта на терапията да го реализира. Според нейният създател, днес редица хора усещат чувство на безсмисленост в живота, като в търсенето се пораждат много от проблемите и болестите. В мотивацията на терапията е волята за смисъл, която се противопоставя на волята за мощ и удоволствие. Според логотерапията смисълът се открива в преживяванията и извършването на нещо, в неговото създаване или отдаването на някаква кауза. Специалистите се наричат Логотерапевти.

 

Фамилна терапия

Фамилната терапия поставя акцента си върху взаимоотношенията и комуникацията вътре в семейството. Чрез нея се търсят ресурсите на семейството, с чието обединение и подкрепа се помага на един от членовете му за преодоляване на конкретни затруднения. Така този метод е вид групова психотерапия, която обаче се центрира изцяло върху човекът в нужда и семейството му. За разбиране и преодоляване на неговия проблем се разглеждат отношенията и динамиката с останалите членове на семейството, като по време на терапията тези неща се обсъждат и дискутират свободно. В тази съвместна комуникация с помощта на терапевта, който е неутрален, те възпроизвеждат семейната среда и нейната характерност. Основна цел е подкрепата и разбирането към члена на семейството, който се бори с даден проблем или състояние и постигането на добра комуникация и мобилизация за неговото оздравяване, паралелно с постигането на здравословни и по-ефективни семейни взаимоотношения. Особено подходяща при брачни кризи, тежки психични и хронични заболявания, деца с поведенчески проблеми, зависимости  и др. Специалистите, които работят в тази сфера се наричат Фамилни или Семейни терапевти.

 

Транзакционен анализ

Срещан и под името „Терапия на взаимодействието“, транзакционният анализ отдава фокусът си върху общуването на хората помежду си и начина, по който се свързват със себе си. Той набляга на опростен ежедневен речник от думи, така, че да достига по-лесно до хората и да бъде по-усвоим и разбираем. Като подход е много подходящ за личностно развитие, себепознание, вглеждане във вътрешното дете на всеки един от нас, както и за професионално развитие. Прилага се както като консултиране и психотерапия, така и като обучение и коучинг, центрирани върху комуникацията, групите и личността и тяхното разбиране. Разчитайки на сътрудничество в работният процес, транкакционният анализ е подходящ за хора от всякаква възраст и благодарение на достъпният си език и разнообразни иновативни процеси, стимулира личностното и кариерно израстване, уменията и научаването, възможностите за избор и решения, стратегии и поведения и др. Специалистите в тази област се наричат Транзакционни аналитици.

 

Психодрама

Психодрамата е терапевтичен метод, който вярва, че изиграването на житейски събития и ситуации е по приемливо и ползотворно от говоренето за тях. Чрез нея хората влизат в различни роли и изиграват значими случки от своя живот, като изследват вътрешният си свят, социалните и междуличностни взаимоотношения, научават се да разпознават скрити чувства, да осъзнават поведения и да изпробват нови модели с помощта на ролевата игра. Техниките на психодрамата насърчават свободата и спонтанността, себеизразяването, вглеждането в себе си и другите, креативността, връзката с детето, проверката на реалността тук и сега, независимо дали събитието е минало. Целите на този метод са многообразни, като разрешаване на вътрешни и междуличностни конфликти и проблеми в общуването, справяне с неувереност и страхове, личностно израстване, преосмисляне на миналото  и моделиране на бъдещето, справяне със загуби и др. Психодрамата работи както индивидуално, така и групово, като използва и много по-широк кръг на приложение в семейното, детско и бизнес консултиране и развитие. Тя създава почва за нови приятелства и е изключително полезна при хора с проблем в общуването. Нейните специалисти се наричат Психодрама терапевти.

 

Гещалт терапия

Гещалт терапията разглежда човекът като едно цяло, един организъм. Обща фигура, в която си взаимодействат ум и тяло, емоции и чувства, психични, физически и сетивни процеси, които се изразяват в настоящия момент. Една цялост на минало, настояще и бъдеще. Методът насърчава хората да се движат със „своето темпо“, да бъдат самите себе си – такива, каквито са, без да се осъждат или диагностицират, а подхождайки с разбиране и уважение към всяка болка, намирайки смисъл в нея. Гещалт терапията казва, че хората не са странни, психично увредени или болни, а в този смисъл се случва нещо, което просто трябва да бъде открито, разбрано и опознато. Подкрепя личността в нейните нужди и реакции вярвайки, че всеки човек е експерт в собственият си път и живот и за всичко, което се случва с него има определена причина. Отношението между терапевта и човекът срещу него се позовава на равенство между двамата. Всяко автентично нещо, което се породи и изрази от човека, бива посрещнато с разбиране и толерантност. Фокусира се върху субективните възприятия и реалност на личността, създава автентичен диалог, основава се на „тук и сега“ и набляга на чувствата, мислите и действията на човека в неговия собствен свят. Гещалт терапията приема, че основен мотив на организма е да има завършек, едно цяло и когато съществува недовършена ситуация, тя пречи на прогреса и се превръща в регрес /задънена улица/. Специалистите се наричат Гещалт терапевти.

 

Арт терапия

Арт терапията е автентична форма на изразяване с помощта на изкуството. Включва използването на различни методи, като рисуване, фотография, поезия, танцово изкуство, скулптура  и др. Тя прилага тези техники за подобряване на психичното здраве, намаляване на стреса, по-добра комуникация и др. Приложенията и повлияват много сфери, като хронични и психични заболявания, деца с поведенчески и образователни потребности, при стрес, травма, мозъчни увреждания, траур, заболявания от Аутистичния спектър и др. Използвайки различните методи, специалистите насочват терапията към вътрешните чувства, усещания и възприятия, а не върху външния свят. Чрез изкуството хората изразяват своите конкретни физически и емоционални проблеми. Арт терапията може да бъде както индивидуална, така и групова, като основна цел не е научаването на определен вид изкуство, а насърчаването на изразяване, доверие и самостоятелност. Специалистите се наричат Арт терапевти.

 

Психоанализа

Психоанализата е форма на дългосрочна и интензивна терапия, която набляга на несъзнаваните фактори в личността, които влияят на поведението, чувствата, желанията и емоциите ни. Именно защото човек не осъзнава тези вътрешни подбуди, той не успява да постигне физическа и психическа хармония. Психоанализата обикновено е предназначена за хора, които са в стабилно здраве,но са измъчвани или възпрепятствани от някакви неразположения и всички други опити за справяне са се оказали неефективни. Методът работи с по-дълбоките структури на личността, неосъзнати и понякога неприемливи за самия човек. Именно поради тази причина – незнанието за тях, човекът остава във вечна борба със себе си и собствения си свят, която често поражда неразположения във всякакъв аспект. Затова при честите посещения при аналитика, се изследва и анализира в дълбочина психичният живот – сънищата, фантазиите, преживяванията, спомените и др. без цензура и без притеснение от това как звучат. Реакциите към аналитика също са част от терапията, както и предположенията на терапевта, които биват съвместно обсъждани по време на сесиите, до достигане на един консенсус в разбирането за трудностите от страна на човека. В края на анализата се предполага достигане до по-голяма осъзнатост, разбиране и стабилност над личността и нейния живот. Специалистите в тази област се наричат Психоаналитици.

 

Позитивна психотерапия

Позната и като Конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия, Позитивната психотерапия е дълбинен психотерапевтичен подход, според който компонентите на психиката си взаимодействат и се самосъхраняват. Ако някой от тях бъде нарушен, единството на психиката се губи. В този контекст болестите и конфликтите представляват израз на това нарушено единство и позитивно начало.За разлика от другите терапевтични теории, тя обръща внимание на непреживените неща и каква роля играят те в човешкия живот. Методите и намират приложение както в психологичното консултиране, така и в психиатричното. С нея могат да работят учители и педагози, използвайки я за самопомощ по време на работа, като може да бъде също фамилна и групова. Тя е подкрепяща и съпътстваща техника, която конфронтира действителното с другата страна на болестта – нейните функции и смисъл и най-вече позитивни аспекти. Обикновено протича в пет стъпки, в които терапевтът слуша и наблюдава, поставя целенасочени въпроси, окуражава, структурира проблемите и разширява целите. Позитивната психотерапия има за цел преработване на вътрешният конфликт, който е резултат на сблъсъка външните събития и собствения опит. Специалистите се наричат Позитивни психотерапевти.

 

Неорайхианска аналитична психотерапия

Това е психотелесно ориентиран подход, който се придържа към вярването, че човешкият организъм е постоянен поток от биоенергия със своя потенциал. Когато свободното и протичане бива нарушено, задържайки се в определени области, енергията се натрупва и образува симптоми. Това води до блокажи, които се отразяват в тялото. Тук подходът е индивидуален и е комбинация от работа на телесно ниво и аналитична работа. Според това направление, незадоволените потребности водят до възникването на неврози, като се набляга основно на пет, които се считат за предпоставка на благополучна цялост. Това са хранителната и сексуална потребност, от утвърждаване и принадлежност и от сензорна като звуци, хубава гледка, приятен допир и др. За да задоволи тези потребности, човекът използва пет движения, като планиране и подчинение, недоверие, съблазняване и агресия. Според целите на неорайхианската терапия, човекът следва да преживее и петте движения, като се научи да ги използва по най-подходящия начин. Специалистите се наричат Неорайхиански или Психотелесни терапевти.

 

Аналитична (Юнгианска) анализа

Юнгианският аналитичен метод се основава на вярването, че във всеки човек съществува център, който управлява личностното му развитие. Той ни изпраща символични съобщения, които ако биват разбрани и ги осъществим, това ни позволява да станем цялостни и психично здрави личности. Тези съобщения идват до нас през сънищата, асоциациите, образите и др. Също като психоанализата, юнгианската анализа е дълготраен процес, насочен към изследване на несъзнаваното и цел на терапията е облекчаване на неразположенията, които се появяват в съзнателния живот. Процесът на индивидуация или психично оцелостяване се определя от самия човек. Болестните разстройства, с които работи, могат да бъдат както от невротичният, така  и от психотичния спектър. Терапевтът и човекът срещу него използват спонтанен или целенасочен диалог и двамата са като равни участници в терапевтичния процес, макар терапевта да участва по-малко. Те по правило си взаимодействат, като активират взаимно лечебните си функции. Според тази школа, психичните разстройства се разглеждат като цел, която е част от изцелението. Затова симптомите не бива да бъдат избягвани или потискани, защото процеса на оздравяване изисква тяхното разбиране и осъзнаване на смисъла за появата им. Юнгианската анализа е подходяща за онези, които не се страхуват да погледнат в дълбините на своята същност и да опознаят другата си, скрита част. Четирите стадия на лечение при този вид терапия са пречистване /катарзис/, просветление, интеграция и трансформация. Специалистите в тази област се наричат Аналитични или Юнгиански терапевти.

 

Хипнотерапия

Хипнотерапия е психотерапията, проведена в състояние на хипнотичен транс. Тя е съчетание между хипноза и психотерапия, като същността и се определя от транса, терапията и трансформацията, които лекуват психиката и я освобождават от рамките и ограниченията. Счита се, че освобождава психиката и неразположенията на дълбоко и несъзнавано ниво, при което човекът не разбира как точно се случва процеса, защото това бива неуловимо за рационалния ум. Действа при тревожност, депресии, фобии, стрес, паническо разстройство, ниска самооценка, вредни навици и др., като прави това по естествен път и за дълготраен период. Съществено за хипнотерапията е, че тя не се концентрира върху симптомите, а разрешава проблема, достигайки до него по недоловим начин. Тя заобикаля съпротивите, които иначе съществуват във вербалната психотерапия, като променя възприятията, емоциите, мислите и нездравословното поведение. Хипнотичните феномени боравят с истинската ни, автентична същност, без тя да бъде ограничавана от комплекси или социални условия. Понякога се използва както за основна, така и за допълваща терапевтична техника. Нейните специалисти се наричат Хипнотерапевти.

 

EMDR - Десенситизация и преработка посредством движението на очите

Съкращението EMDR, преведено като Десенситизация и повторна преработка на информация посредством движението на очите е модерна и иновативна психотерапия, помагаща на хора с психологически проблеми, в чиято основа стоят травматични преживявания като катастрофи, инциденти  и насилие, пренебрегване в детските години, сексуално малтретиране, проблеми от тревожния спектър и др. Използва елементи от други терапевтични подходи, като ги комбинира с движение на очите или други форми на двустранна стимулация, като по този начин стимулира зоните в мозъка, които отговарят за съхранението и преработката на информацията. Когато преживяваме едно и също травматично събитие системно или сме подложени на стресови събития за кратък период от време, хомеостатичният механизъм се претоварва и не успява да преработи този товар. Така той отива в подсъзнанието, като съхранявайки се там, може да се активира отново, когато преживее подобни или същите обстоятелства, като тези, които са го породили. EMDR терапията помага на мозъка да се справи с този травматичен материал. Резултатите обикновено са бързи и като цяло са необходимо няколко сесии за разрешаване на проблемите. За максимален ефект на цялостният процес, структуриран в осем фази, EMDR терапията използва елементи и от други терапевтични подходи като Когнитивно-поведенческата, психодинамичната, телесно-ориентираната и интерперсоналната терапии. Нейните специалисти се наричат EMDR терапевти.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог