КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

https://gerganageorgieva.com/

 

 „Човек е онова, което мисли за себе си. Човек е това, в което вярва. „ Антон Чехов

 

Това е комбинацията от когнитивна и поведенческа терапия, които се съчетават, като опитват да отговорят на въпроса защо нашето поведение често отразява това как мислим за определени неща или ситуации. Наблягането на единия или другия аспект от нея може да варира според състоянието, което повлиява. Когнитивно-поведенческата терапия /КПТ/ е един отличен и доказан стандарт за сравнение с ефективността на методологията и концепциятаа си.

 

Тя работи  много добре с тревожни разстройства, гняв, депресия, личностови разстройства, психози. Тя е може би най-добре позната и най-практикувана форма на съвременната психотерапия. Нейната същност акцентира върху промяна на мисловните модели, дисфункционалните мисли, поведения и възприятия, чрез целево ориентирана систематична процедура и практика. Неин създател и основател е Арън Бек.

 

Когнитивно поведенческата терапия е структурирана, краткосрочна и насочена към разрешаване на настоящи проблеми и промяна на дисфункционалното мислене и поведение. Терминът „когнитивен” се отнася до нашите мисли, възприятия, интерпретации и вярвания. По-голямата част от психологичните проблеми са свързани с навиците ни на мислене, с ирационалните вярвания за себе си, другите хора, света около нас и бъдещето. Когнитивна e, защото сме мислещи същества, търсещи новите измерения на удовлетвореността от живота, който водим.

 

Когнитивната терапия се прилага навсякъде по света като единствено или съпътстващо лечение при широк спектър нарушения – психични и соматични (телесни). При КПТ главната хипотеза е, че проблемите се коренят в начина на мислене или начина на интерпретиране на действителността на човека. Тя е златния стандарт, спрямо който се сравнява ефективността на всички останали видове психотерапия. КПТ е част от вълната, наречена “evidence based approach” или подход, базиран на доказателства.

 

Когнициите на човек са силно повлияни от културата, семейството, заобикалящата ни среда и събитията, които са ни се случвали не само в миналото, но и към момента. За намаляване на нежелателните когниции и предлагане на нови познания и начини на мислене относно проблема и за тяхното укрепване, се използват различни поведенчески техники.

 

Поведение – как реагираме в трудни за нас ситуации?

 

Автоматични мисли – Спонатанни мисли и оценки, появяващи се при неприятни за нас ситуации. Мисълта (когницията) е онзи сегмент (симптом) от нашата съвкупност от преживявания, който е усвоен от миналото, но подлежи на съзнателно реконструиране и преформулиране, за разлика от нашите емоции и нашите автоматизирано създадени поведения. В този ред е важно да се спомене, че поведенческите техники имат помощна функция, т.е. те не целят толкова чисто поведенческа промяна, а подпомагат проверката на адекватността  и реалността на мисленето на човека и затвърждаването на нови когнитивни модели, а оттам и поведения. По този начин става ясно, че всеки има основни убеждения, дълбоко вкоренени в личността му, отнасящи се до себе си, света и другите.

 

Основен принцип на взаимодействие между терапевт, който прилага КПТ и клиент, е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и реструктурират необходимата информация за проблема. Клиентът не е само и единствено пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията и така сам достига до важни изводи и до реструктуриране на дезадаптивните си мисли и убеждения.

 

Тревожността и страхът са ни заложени, като те са следствие на факта, че в далечното минало светът е бил изпълнен със смъртност и опасност. Този тип мислене работи срещу нас при днешния начин на живот. За това и се налага целенасочено да променяме изкривеното си мислене с помощта на КПТ. И не само. Подобни модели обикновено се формират в семейната и социална среда и могат да бъдат не по-малко дезадаптивни и осакатяващи в нашия живот и ежедневие.

 

По този начин КПТ помага на хората да идентифицират отрицателните или нездравословни мисли, заменя ги с реални, като така прави промяна в човешкото поведение и чувства в ежедневните ситуации. КПТ е краткосрочна терапия. Обикновено са необходими от 12 до 20 терапевтични сесии за повлияване на даден проблем. Разбира се, това винаги може да варира според ситуацията.

 

Още през 60-те години на 20 век Когнитивната терапия се опитва да обясни и същевременно да третира емоционални и поведенчески разстройства на по-нисши организми, деца и умствено изостанали хора. Терапията се основава на идеята, че начинът, по който мислим влияе на това как се чувстваме и какво поведение имаме. Главната цел на този модел поведенческа терапия е да помогне на човек да промен негативните мисловни и поведенчески модели и от там да промени начинът, по който се чувства и реагира. 

 

Реалистичната оценка и промяната на мисленето водят до модификация на поведението и същевременно на ежедневието и живота. Важно е да се отбележи, че този вид терапия не е автоматично „позитивно мислене”.  Тя е свързана с това да погледнете на живота си в една по-реалистична и не толкова категоризираща и ригидна перспектива. Когнитивно-поведенческата психотерапия е свързана със самостоятелни дейности (домашни задачи), във времето между терапевтичните сесии.

 

Това помага в развиването на уменията на самостоятелност на вече научените по време на терапията техники. КПТ ни учи да се обрзоваме, да усвоим определени знания и умения, да се научим кое е проблемно в нашия психичен живот, защо е така и от къде идва и как може да бъде променено. Да разберем връзката мисли-емоции-тяло (поведение) и къде в тази връзка се вписва нашият проблем. Усвояване на  способи за справяне в трудни житейски ситуации, дори и особено когато вече нямаме нужда от психотерапия.

 

Ние не можем да контролираме какво се случва в света около нас и начина, по който се отнасят хората, но тази терапия ни учи и още да открием нездравословните и изкривени мисли в нас и да ги променим така, че да се чувстваме по-добре и в мир със себе си. Често използването на когнитивно-поведенческа терапия е достатъчно, за да помогне на хората да преодолеят своите емоционални проблеми, особено депресия и различни видове тревожност.

 

КПТ учи човека да вижда и разбира ирационалните си мисли и вярвания, но същевременно и да ги променя, като така прекъсва порочният кръг на негативните емоции, които те пораждат. Терапията всъщност ни показва как да се адаптираме към средата, в която живеем, да променим подхода си към житейските трудности, да станем по-гъвкави в разбиранията, като по този начин избегнем редица нездравословни състояния, които сами си нанясаме чрез начина на мислене. Защото мисленете и емоциите са онзи критерии, който предопределя всичките ни поведения, решения и цялостната нагласа към живота и хората около нас.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог